Over de stichting

Als stichting zijn we bezig een mooie website te maken en dat kost tijd maar ondanks dat willen we graag wat gegevens publiceren. Ook omdat we bezig zijn met het aanvragen van een ANBI status en dit verplicht is. Hieronder een opsomming van de zaken die we daarvoor moeten publiceren:

Stichting Aethos
RSIN: 865552472
Contact: contact@aethos.nl

Doelstellingen: De stichting heeft ten doel (statuten, art 2, lid 1 en 2): Het verrichten van onderzoek en innovatie op hetgebied van duurzaamheid middels het bevorderen van het hergebruik vanmaterialen en onderdelen van vliegtuigen en alles wat in de ruimste zin genomenmet het vorenstaande verband houdt. Praktisch betekent deze doelstelling dat de stichting wil bijdragen aan de verminderingvan de integrale belasting van het milieu door vliegtuigen, door het hergebruikvan materialen van vliegtuigen te bevorderen door onderzoek en praktischetoepassing.

Hoofdlijnen beleidsplan
Onze missie
De missie van de stichting Aethos is het leveren van een bijdrage aan de kennis over hetrecyclen en hergebruiken van materialen uit vliegtuigen. We staan ervoor om methodenvan duurzame recycling en hergebruik van materialen te (laten) ontwerpen, zodatze een tweede (of derde!) leven krijgen. De methoden dienen het algemene nutomdat ze vrij door bedrijven en instellingen zijn te gebruiken, zodat er ookdaadwerkelijk een vermindering van de milieubelasting door vliegtuigen ontstaat. 

Onze visie
Als stichting Aethos zetten wij ons in voor het algemeen nutbeogende, duurzame  recycling enhergebruik van materialen uit vliegtuigen. Dit doen wij onder andere door:
- Het faciliteren van het doen van onderzoek naar methodenvan duurzaam hergebruik van materialen uit vliegtuigen.
- Het faciliteren van het doen van onderzoek naarinnovatie op het gebied van recycling van uit vliegtuigen.
- Het faciliteren van het ontwikkelen van methodenom materialen op te waarderen (bv. door certificering of re-manufacturing).
- Het faciliteren van onderzoek naar omgevingseffectenvan het recyclen en hergebruiken van materialen, inclusief ESG rapportage. 
- Het leveren van input voor wet- en regelgevingrond recyclen en hergebruiken van materialen.
- Het faciliteren van het doen van complexerediscussies waar hergebruik, recycling, energiegebruik, veiligheid en kosten vanvliegtuig materialen samen komen. Hiermee komt het maatschappelijk debat totstand. 

Onze ambitie
Het is de ambitie van de stichting Aethos om een zichtbarebijdrage aan het verminderen van de milieubelasting van materialen uit vliegtuigente leveren door de missie en visie te realiseren. 

Bestuurders

DerkJan Pieter van Heerden - functie secretaris en penningmeester
Sicco Santema - functie voorzitter

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werk. Gemaakte onkosten worden wel vergoed.

Uitgeoefende activiteiten
De stichting is net opgericht en heeft nog geen activiteiten uitegeoefend. Zodra dit het geval is zullen we hiervan een verslag plaatsen op de website.
Hieronder enkele fictieve voorbeelden van onderzoeken en onderwerpen:
- Een onderzoek naar de verwerking van de materialen die vrijkomen na het gebruik van aluminium vliegtuigstoelen, zodat het aluminium opnieuwgebruikt kan worden.
- Een slimme manier om computers uit vliegtuigen te re-furbishen,zodat deze materialen weer gebruikt kunnen worden in andere vliegtuigen.
- Een checklist voor het verkrijgen van een omgevinsgverguningvoor het ontmantelen van vliegtuigen en het hergebruiken van materialen.
- Het proces van recyclen van een vliegtuig optimaliserenzodat de materialen worden gerecycled i.p.v. gedowncycled.
- Onderzoeken of materialen, die moeilijk recyclebaar zijn,kunnen worden vervangen door beter recyclebare materialen zonder verlies van dekwaliteit van het materiaal.

Financiele verantwoording
Op dit moment zijn er nog geen inkomsten of uitgaven voor de stichting. Die zullen later dit jaar volgen en worden gepubiceerd in de jaarrekening 2023. Zodra deze is opgemaakt zal deze gepubliceerd worden op de website.